Nguyễn Thị Ngọc Huệ
@HueNguyen
Joined November 2023
No Followers
Bà NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ
. Giám đốc Quản trị Chiến lược Nguồn Nhân Lực; Giám đốc Học viện AEON; Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại; Giám đốc Phát triển Bền vững
. Thành viên thường trực Hội đồng thành viên AEON Việt Nam
. Chuyên gia khai vấn với cấp độ Certified Chief Master Coach; Thành viên chính thức của Team John Maxwell Việt Nam
Follow me!
Save Contact
 
 
 
 

Offline

Retry